Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Kategorija: Prosta delovna mesta – arhiv objav

 • Objavljamo prosto delovno mesto: 2 x Učitelj za poučevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja

  Opis del in nalog: Delavec opravlja dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda ter v skladu s sklepi vodstva zavoda, zlasti pa naloge, ki so vezane na neposredno izvajanje vzgojno- izobraževalnega dela, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravljanje drugih del po programu dela in življenja zavoda in po navodilih […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Hišnik – ekonom (V)

  Opis del in nalog: oskrbuje poslovne zgradbe zavoda in druge poslovne površine s sredstvi, ki zagotavljajo nemoteno delovanje, vzdrževanje in uporabo objektov in okolice, naroča, dobavlja, prejema in izdaja potrebni material, čistilna sredstva … Poklicna strokovna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, (V). Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi pogoji za zasedbo: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Vzdrževalec opreme (V)

  Opis del in nalog: skrbi in odgovarja za primerno tehnično urejenost in opremo vseh prostorov zavoda, kjer se nahajajo stroji, skrbi za redno čiščenje strojev oziroma za njihovo zaščito, izdeluje didaktične pripomočke po navodilih strokovnih delavcev Poklicna strokovna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, (V). Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi pogoji za zasedbo: potrdilo o nekaznovanosti, […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: 2x Spremljevalec skupine v zavodu za gibalno ovirane otroke in mladostnike (IV)

  Opis del in nalog: pomaga gibalno oviranim ali slepim učencem/dijakom, da lahko prihajajo k pouku in drugim oblikam vzgojnega/vzgojno-izobraževalnega dela, skrbi za to, da se gibalno ovirani oziroma slepi učenci/dijaki varno gibljejo po objektu in jim pri tem pomaga, opravlja druga dela in naloge, ki so potrebni v zvezi s spremljanjem gibalno oviranih ali slepih […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: 3x Spremljevalec skupine v zavodu za gibalno ovirane otroke in mladostnike (IV)

  Opis del in nalog: pomaga gibalno oviranim ali slepim učencem/dijakom, da lahko prihajajo k pouku in drugim oblikam vzgojnega/vzgojno-izobraževalnega dela, skrbi za to, da se gibalno ovirani oziroma slepi učenci/dijaki varno gibljejo po objektu in jim pri tem pomaga, opravlja druga dela in naloge, ki so potrebni v zvezi s spremljanjem gibalno oviranih ali slepih […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti

  Opis del in nalog: strokovno sodeluje z učitelji pri pouku v zvezi s uvajanjem učencev v uporabo računalnika, informira strokovne delavce zavoda o novostih na informacijskem področju in izobraževanje le-teh, skrbi za strojno in programsko opremo, možno dopolnjevanje do polnega delovnega časa s pedagoškim delom. Poklicna strokovna izobrazba: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE, UNIVERZITETNA IZOBRAZBA […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Knjižničar

  Opis del in nalog: skrbi in ureja knjižno gradivo, učbeniški sklad, izvaja pedagoško delo v oddelkih, sodeluje na aktivih, konferencah in sestankih pedagoškega zbora, nadomešča odsotnega strokovnega delavca, delež delovnega mesta predstavlja pedagoško delo v razredu, opravlja druga dela po navodilih ravnatelja v skladu s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda in sklepi vodstva zavoda Poklicna […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Vzgojitelj v prilagojenih programih za predšolsko vzgojo

  Opis del in nalog: neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo v oddelku, načrtuje, usklajuje, organizira delo v enoti, sodeluje s strokovnimi delavci, analizira stanje v oddelku, vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu, spremlja razvoj in napredek otrok in opažanja zapisuje; Poklicna strokovna izobrazba: visokošolska strokovna (VI/2) Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi pogoji za zasedbo: opravljen strokovni […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Knjigovodja VI

  Opis del in nalog: vodi knjigovodsko dokumentacijo, izdeluje izračune obveznosti, vodi materialno knjigovodstvo, pripravlja dokumentacijo za organizacijo za plačilni promet UJP/ AJPES / ustanovitelja, obračunava in izplačuje potne naloge, knjiži prispele račune v knjigo prejetih računov, spremljanja plačila računov, terjatve, izdeluje izpis iz knjige izdanih računov za obračun  DDV, izdeluje izpise odprtih postavk, spremlja konto […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj za DSP – mobilni učitelj (štajerska in koroška regija)

  Opis del in nalog: izvajanje dodatne strokovne pomoči na območju štajerske in koroške regije; izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka; sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev; sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo; priprava pedagoške in ostale potrebne dokumentacije; sodelovanje z zdravstveno in socialno službo ter drugimi ustanovami; izvaja dejavnosti in predstavitve dela v drugih […]

pojdi na vrh strani