Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Your Alps – projektno delo in podjetnost na primeru medpredmetne povezave likovne umetnosti in geografije


V mesecu marcu smo v Centru IRIS načrtovali postavitev likovne razstave Your Alps dijakov Biotehniškega centra Naklo, ki je nastala v sklopu mednarodnega projekta Your Alps. Razstava je do sedaj že bila na ogled na drugih lokacija po Sloveniji. Vsa likovna dela so reliefna in imajo tudi pripadajoče opise v brajici in povečanem tisku, pri čemer sta z nasveti pomagali likovni pedagoginji Centra IRIS, Nina Schmidt in Jera Svetek. Upamo, da si bomo lahko razstavo čimprej ogledali tudi v prostorih Centra IRIS.

Več o nastanku razstave si lahko preberete v članku Projektno delo in podjetnost na primeru medpredmetne povezave likovne umetnosti in geografije, ki ga je zapisala profesorica Mojca Logar z Biotehniške fakultete.

Biotehniški center Naklo je v okviru mednarodnega projekta Your Alps, pripravil več aktivnosti. Ena med njimi je bila izvedba fotografske delavnice s profesionalnim fotografom. Po izdelanih fotografijah so dijaki izdelali slike v 3D tehniki. Slike smo opremili z opisi v brajici in so tako primerne za slepo in slabovidno populacijo. Podjetnostne kompetence v gimnazijskem programu krepimo v projektu PODVIG. Tako smo razstavo ponudili na ogled knjižnici Ivana Tavčarja v Škofji Loki, Planinskemu muzeju v Mojstrani, Triglavskemu narodnemu parku in Centru Iris v Ljubljani, ki nam je tudi pomagal pri sami razstavi s svetovanjem in tiskom brajice. Razstavo bomo lahko širili še naprej med različnimi izobraževalnimi in razvojnimi inštitucijami doma in v tujini.

Kaj je projekt Your Alps?

Na Biotehniškem centru Naklo izvajamo projekt Your Alps (Interreg Območje Alp). Ta združuje in povezuje vse države alpskega loka, od Francije do Slovenije v skupen projekt, kjer želimo mladim približati življenje v Alpah. V vseh državah se ukvarjajo s podobno situacijo, življenje v alpskem prostoru je kljub novim možnostim preživljanja in gospodarski izrabi za mlade dokaj neprivlačno. Mladi se odseljujejo. Ta idilični prostor je obljuden v turistični sezoni poleti in pozimi, sicer pa je daleč od centrov odločanja, moči in kapitala. Če jih ne pritegne delo v turizmu, gozdarstvu ali kmetijstvu se zdi, da alpski prostor mladim ne nudi veliko možnosti zaposlitve, kot si jih želijo in za katere se izobražujejo. Tako je namen projekta pokazati in iskati nove možnosti, smernice in priložnosti za delo mladih v alpskem prostoru. Temeljna naloga pa je seveda ohranjati naravo in posege vanjo načrtovati ob upoštevanju sonaravnih in trajnostih omejitev.
V projektu je sodelovalo 12 partnerjev in 14 pilotnih mest. Pilotno mesto je bilo sestavljeno iz ene izobraževalne inštitucije in ustanove, ki upravlja z zavarovanim območjem Alp. Slovenska partnerja v projektu sta bila Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – Oddelek za geografijo in Biotehniški center Naklo. BC Naklo v svojih projektih in pri rednem pouku sodeluje s Triglavskim narodnim parkom. Cilj vsakega pilotnega mesta je bil v svojem kraju usposobiti eno izobraževalno ustanovo kot alpsko šolo, kar je bila krovna naloga projekta. Biotehniški center Naklo je leta 2019 dobil naziv Alpska šola, kar je prvi tovrstni naziv v Sloveniji.

Priprava razstave Your Alps

Ena od nalog v projektu je bila izvedba fotografske delavnice. Na šoli imamo dvakrat letno projektne dneve, kjer v dveh dneh dijaki in mentorji (zaposleni učitelji in zunanji sodelavci) v manjših skupinah izvedemo naloge, ki so zastavljene timsko in projektno. Prijavljene naloge razpišejo mentorji, dijaki pa se prosto ne glede na smer šolanja prijavijo na projektne delavnice. Fotografsko delavnico smo izvedli s pomočjo zunanjega mentorja profesionalnega fotografa Aleša Zdešarja, ki je zaposlen v TNP-ju. V alpskem okolju, v dolini Trente so dijaki dva dni iskali motive in preverjali možnosti, ki jih nudi fotografski objektiv ali navaden telefon.
Na osnovi fotografij so v spomladanskih projektnih dnevih drugi dijaki izdelali slike v 3D tehniki. Mentor likovne vzgoje na Biotehniškem centru Naklo, prof. Boris Urh, je dijake spodbudil, da so fotografije s pomočjo projektorja prenesli na karton. Posamezne obrise pokrajine in reliefne elemente so izrezali iz kartona, jih kaširali in jih oblikovali v relief. To so v več plasteh prekrili s časopisom in pobarvali s tempera barvami. Tako so na osnovi fotografij nastale reliefne slike. Na razstavi v šoli so izobesili oboje, fotografije in reliefne slike.

Your Alps1 Večplastna slika v delu
Večplastna slika v delu
Vir: Boris Urh

Your Alps 2 Kaširanje s časopisnim papirjem
Kaširanje s časopisnim papirjem
Vir Boris Urh

PODVIG in širjenje razstav izven BC Naklo

Biotehniški center Naklo sodeluje v projektu PODVIG – uvajanje podjetnosti v gimnazije kot razvojna šola. Podjetnostno razmišljanje in projektna naravnanost pouka na našem centru niso novost, saj so podjetnost, komunikacija in trženje redni predmeti v vseh tehniških in strokovnih programih biotehniškega področja, ki jih na našem centru poučujemo tudi geografi. Projektna pisarna nudi neizčrpen poligon izvajanja drugačnih oblik pouka, ki je vpet v domače in tuje okolje, je problemsko naravnan in praktično zasnovan. PODVIG naj bi tovrstno razmišljanje, učne metode in način pouka pri rednih predmetih in obšolskih dejavnostih uvedel tudi v gimnazijske programe. Dolgo že vemo, da so likovni izdelki, ki nastajajo pri pouku likovne umetnosti pod mentorstvom profesorja Borisa Urha tako izjemni, da bi jih bilo smiselno razstaviti tudi izven našega centra. Šolski hodniki so galerija, kjer se vsaj petkrat letno razvrstijo različne razstave, ki nastajajo pri rednem pouku likovne umetnosti v vseh izobraževanih programih. Izobraževanja v okviru projekta PODVIG so me kot vodjo projekta na šoli dokončno opogumila, naj ponudimo razstavo tudi drugim uporabnikom. Tako smo v mesecu juniju 2019 razstavo postavili v knjižnici Ivana Tavčarja v Škofji Loki. Ob otvoritvi smo z dijaki pripravili kratek kulturni program, vodstvo knjižnice nas je povabilo k razstavi tudi v prihodnjem šolskem letu.

Konec junija 2019 je bilo na Brdu pri Kranju redno izobraževanje v okviru projekta PODVIG. Šole smo lahko svoje primere prakse pokazale na priročni «tržnici dobrih praks«. Naš center je predstavil tudi pričujočo razstavo. Eden od strokovnih udeležencev okrogle mize nas je spodbudil, da je to izdelek, ki je lahko zanimiv tudi za slepo in slabovidno populacijo. Vključevanje ranljivih skupin je za vsak projekt zelo pomembno. Tako smo navezali stike s Centrom IRIS v Ljubljani, kjer izobražujejo slepo in slabovidno mladino. Slike smo opremili z opisi v brajici. Niso narejene po konceptu za slabovidne (toplo/hladno, ostro/ mehko…), vendar so sprejemljive tudi za tovrstno populacijo. Tako smo se skupaj z dijaki naučili napisati kratke opise slik za slepe in slabovidne.

Od septembra do oktobra 2019 so bile slike razstavljene v Planinskem muzeju v Mojstrani. Razstavo so vključili v teden Evropske kulturne dediščine. Ponovno smo z dijaki pripravili kulturni program ob otvoritvi in navdušenje obiskovalcev je bilo veliko.

Your Alps 3 Zvezek s kratkimi opisi slik v brajici

Zvezek s kratkimi opisi slik v brajici
Vir: Marta Skoberne

Your Alps 4 Alpski potok - levo fotografija, desno reliefna slika izdelana po fotografiji
Alpski potok – levo fotografija, desno slika, izdelana po fotografiji
Vir: https://www.tnp.si/sl/obiscite/koledar-dogodkov/your-alps-tvoje-alpe/, dostop: 6.1.2019
Od januarja od marca 2020 razstava gostuje v Triglavskem narodnem parku v centru Bohinjka v Stari Fužini. Ob otvoritvi so bili gostje člani Društva slepih in slabovidnih s Primorske in Kranja, kjer so imeli aktivno delavnico. TNP v soje redno delo aktivno vključuje tudi ranljivo populacijo, tudi slepe in slabovidne. Cel dan so preživeli v Bohinju, ob spoznavanju naravnih vrednost in okolja. Otvoritev razstave je bila zanje presenečenje in velika nadgradnja obiska. Tudi sami se ukvarjajo s slikanjem, predvsem z akrilnimi barvami s peskom. Za slepe je reliefna slika vedno zelo dobrodošla, saj le na ta način lahko nekoliko začutijo dimenzijo globine prostora.

Your Alps 5 Ob otvoritvi razstave v centru Bohinjka v Stari Fužini

Ob otvoritvi razstave v centru Bohinjka v Stari Fužini
Vir: Marta Skoberne

Your Alps 6 Obiskovalci so z rokami ogledovali reliefno sliko kozoroga

Obiskovalci so občudovali kozoroga

Vir: Marta Skoberne

Razstava bo gostovala tudi v Centru IRIS, ki nam je pomagal narediti opise v brajici. Načrtujemo, da bomo razstavo lahko ponudili partnerskim šolam v projektu YourAlps, drugim zvezam in društvom slepih in slabovidnih po Sloveniji in seveda tudi drugi zainteresirani javnosti.

Katere podjetnostne kompetence smo razvijali pri pripravi razstave?

V sklopu Zamisli in priložnosti dijaki uporabljajo svojo domišljijo in sposobnosti, s katerimi prepoznavajo priložnosti za ustvarjanje vrednosti. Dijaki so s pričujočo nalogo razvijali:

Ustvarjalnost – dijaki so fotografirali in ustvarjali likovna dela, preizkušali so nove načine in tehnike fotografiranja in likovnega ustvarjanja.
Odkrivanje priložnosti – z delom bi lahko ostali pri fotografski delavnici in bi svoje delo uspešno zaključili. Tako pa smo nadaljevali in vzpostavili nove povezave ter združili razpršene elemente – ustvarjanje slike, postavitev razstave, iskanje novih razstavnih prostorov, priprava kulturnega programa, opremljanje slik z napisi v brajici za slepo in slabovidno populacijo.
Vrednotenje zamisli – razstave z vključevanjem ranljivih družbenih skupin imajo gospodarski, kulturni in družbeni pomen. Dijaki so z razstavo obogatili širšo skupnost.
V sklopu Viri dijaki prepoznavajo in vrednotijo svoje lastne in skupinske prednosti oziroma pomanjkljivosti. Povsem naravno je, da se med delom pojavijo neuspehi in negotovost. Razvijali smo naslednje kompetence:
Vključevanje virov – dijaki so uporabljali digitalne in materialne vire, ki jih imajo na voljo. Fotografirajo lahko z navadnim telefonom ali z boljšo fotografsko opremo. Ustvarjali so v novi likovni tehniki in se naučili pripraviti slike za razstavo. Pritegniti so morali dijake za kulturni program in sodelovati na kulturnem dogodku ob otvoritvi razstave.

Motivacija in vztrajnost – vsak je moral izdelati kakovostno fotografijo in izdelati sliko. Vmes je tudi dvomil v svoje sposobnosti. Motiv, kompozicijo in način ustvarjanja je lahko večkrat zamenjal. Soočal se je z različnimi pomisleki, da ne bo uspel, da slike ne bo dokončal in podobno. Vse to so običajne situacije v procesu ustvarjanja. In tudi dejansko vse slike niso enako dobre. Nekatere so ostale nedokončane.

V sklopu K dejanjem, se dijaki naučijo določiti kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje. Opredeliti morajo prednostne naloge in akcijske načrte. S pričujočo nalogo smo razvijali naslednje kompetence:

Načrtovanje in upravljanje – soočili so se s prioriteto dejanj, kako nastane dobra fotografija, izbiro motiva, svetlobe, pozicije, spremembo motiva. Ob nepredvidenih spremembah, kar je na terenu zelo pogosto, so morali dijaki hitro ukrepati in se prilagoditi. Vse fotografije niso bile dovolj kakovostne, da bi jih uporabili, narediti je bilo potrebno izbor.
Delo z drugimi – na terenu dijaki v procesu terenskega dela niso bil sami. Slike so nekateri izdelovali v parih in so rezultat timskega dela. V skupini so morali sodelovati. Na razstavo so morali povabiti svoje sošolce, znance in o tem dogodku obveščati širšo javnost.
Izkustveno učenje – dijaki so se učili z lastnimi izkušnjami ob pomoči strokovnjaka, mentorja, od vrstnikov. Izdelek je bil lahko tudi neuporaben. Učenje ob lastnih napakah je še vedno zelo poučna metoda, ki pogosto pusti najbolj trajno znanje.

Kako se združujeta podjetnost in podjetništvo na primeru razstave Your Alps?

Projekt PODVIG spodbuja podjetnost med gimnazijsko populacijo, kar pomeni predvsem spremembo mišljenja in načina dela pri rednem pouku. Če mlade poučujemo na nivoju znanja, kompetenc in veščin moramo imeti nenehno pred seboj dejstvo, da se znanje danes zelo hitro spreminja in še hitreje ni več uporabno, ker je zastarelo. Več kot tretjina mladih bo opravljala poklice, ki jih sploh še ni na trgu. Česa naj jih torej učimo? Najbolj zaželena pričakovanja delodajalcev od mladih, ki stopajo na trg delovne sile so kritično mišljenje, kreativnost, presojanje in odločanje, pogajanje, timsko delo, reševanje kompleksnih problemov. Premislimo, s katerimi metodami in na kakšen način razvijamo te kompetence pri svojem vsakodnevnem pouku v čisto običajnih učnih situacijah ali v drugačnih dejavnostih, ki so tako ali drugače del pouka.

Uspešnost šole se meri z več kazalci, kjer je nekatere mogoče izmeriti, druge ne. Število vpisanih dijakov in uspešnost na maturi, tekmovanjih, pri raziskovalnem in drugem delu na tak ali drugačen način lahko izberimo. Navdušenje, zadovoljstvo, srečo, ustvarjalnost dijakov težko izmerimo, vemo pa, da so to kazalci, ki lahko najbolj močno vplivajo na življenja in profesionalno razvijanje dijakov, s tem pa tudi na širšo družbeno skupnost. Šola lahko nameni precej denarja za oglaševanje v različnih medijih (časopisih, na radiju, televiziji, elektronskih medijih). Modro bi bilo razmišljati, da je najuspešnejši medij zadovoljstvo dijakov, ki gre od ust do ust, od generacije do generacije.

Razstavni prostori beležijo število obiskovalcev. V Planinskem muzeju v Mojstrani si je razstavo v času od 29.9.2019 do 24.10.2019 ogledalo 3.439 obiskovalcev. Od tega je bilo 1.843 odraslih, 1.596 mladih. Od vseh obiskovalcev skupaj je bilo 370 tujcev. Tri mesece bo na voljo v centru Bohinjska v Stari Fužini. Pogosti obiskovalci teh prostorov so osnovnošolci, to pa je naša ciljna publika. Ker je na razstavah vedno promocijsko gradivo šole in ker novice o dogodkih ob otvoritvah širijo na vseh razpoložljivih socialnih omrežjih, menimo, da je eden od rezultatov našega dela, ki smo ga predstavili v sestavku, tudi doprinos k realni promociji šole.
Šola s pripravo razstave ni imela velikih stroškov. Delavnico na terenu smo financirali s projekta Your Alps, slike smo izdelali pri rednem pouku. Realne stroške je predstavljalo zgolj srečevanje vodje projekta PODVIG z zunanjimi partnerji, kar pa je zanemarljiv strošek v primerjavi z učinki naših aktivnosti.
Sklenemo lahko, da je ob raznovrstnih učinkih opisanih aktivnosti, realen tudi podjetniški učinek na področju marketinga in oglaševanja, kar je za vsako šolo precejšen strošek.

Viri in literatura:

Pošak A. (ur.) (2019). EnterComp: Okvir podjetnostne kompetence. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Planinski muzej Mojstrana. Dostopno na: https://www.planinskimuzej.si/your-alps-in-triglav-moj-navdih/, dostop: 6.1.2020
Triglavski narodni park. Dostopno na: https://www.tnp.si/sl/obiscite/koledar-dogodkov/your-alps-tvoje-alpe/, dostop: 6.1.2019
Interreg Območje Alp. Dostopno na: https://www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/home, dostop: 6.1.2020
Biotehniški center Naklo. Dostopno na: http://www.bc-naklo.si/srednja-sola-in-gimnazija/gimnazija/dejavnosti/podvig/likovne-razstave-izven-bc-naklo/, dostop: 10.1.2019

(Skupno 279 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost