Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Katalog informacij javnega značaja


Katalog informacij javnega značaja je po vsebinskih sklopih razvrščena zbirka informacij javnega značaja. Uporabniku omogoča hiter, pregleden in nezahteven dostop do informacij na enem mestu.
Vsebino kataloga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 96/2005).

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2442-750
Odgovorna uradna oseba: Romana KOLAR, ravnateljica zavoda
Datum prve objave kataloga: 5. 11. 2007
Datum zadnje spremembe: 17. 3. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.center-iris.si.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Organigram in podatki o organizaciji organa

 • Kratek opis delovnega področja organa: Vzgoja in izobraževanje
 • Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: ​​Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
 • organigram (pdf)

Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

 • Svet Centra IRIS:
  • Anja DETIČEK – predsednica Sveta zavoda
  • Mina PIŠLJAR – namestnica predsednika Sveta zavoda
 • Ravnateljica Centra IRIS: Romana KOLAR
 • Svet staršev:
  • Erika STARIHA, predsednica Sveta staršev
  • Aleksandra JUG, namestnik predsednice Sveta staršev

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 • pristojna oseba: ravnateljica zavoda Romana Kolar;
 • telefon: (01) 2442-752
 • e-pošta: romana.kolar(at)center-iris.si
 • spletna stran: www.center-iris.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Odločbe o razvrstitvi otrok v zavod
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Vpis učencev iz drugih šol
 • Prešolanje učencev na druge šole
 • Napredovanje učiteljev v nazive in delavcev zavoda v plačilne razrede

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • na temelju smiselne uporabe Zakona o osnovni šoli (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov – IX. Poglavje)

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • posestni list
 • Sklep Vlade za določitev upravljavca stvarnega premoženja v lasti RS

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

(Skupno 1.274 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost